علوم تربیتی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد آن) کد رشته ۱۲۱۱۳۰

جهت دریافت نمونه سئوالات بر روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

آمار توصیفی (کد درس ۱۱۱۷۰۰۴ ) آمار استنباطی (کد درس ۱۱۱۷۰۰۵)
اقتصاد تعلیم و تربیت (کد درس ۱۲۱۱۶۷۰) جامعه شناسی آموزش و پرورش (کد درس ۱۲۱۱۶۰۷ و ۱۲۱۱۰۴۵) 
روانشناسی عمومی (کد درس ۱۲۱۱۶۰۸)  مدیریت عمومی (کد درس ۱۲۱۱۶۰۹) 
 روانشناسی تربیتی (کد درس ۱۲۱۱۶۱۱) روانشناسی رشد (کد درس ۱۲۱۱۶۱۲) 
 ادبیات کودکان و نوجوانان (کد درس ۱۲۱۱۰۸۸) تکنولوژی آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۶۱۶) 
 آموزش و پرورش پیش دبستانی و متوسطه ایران (کد درس ۱۲۱۱۶۲۱) روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه (کد درس ۱۲۱۱۶۲۳) 
 خانواده در اسلام (کد درس ۱۲۱۱۶۲۴) سنجش و اندازه گیری (کد درس ۱۲۱۱۶۲۷) 
 تربیت اخلاقی  (کد درس ۱۲۱۱۶۳۱) قصه گویی و نمایش خلاق (کد درس و ۱۲۱۱۶۲۸ ۱۲۱۱۰۶۲) 
 الگوها و روش های تدریس (کد درس ۱۲۱۱۶۳۰) آرای تربیتی دانشمندان مسلمان (کد درس ۱۲۱۱۶۵۴)  
 آموزش و پرورش تطبیقی (کد درس ۱۲۱۱۶۵۲) آموزه های تربیتی ایات قرآن (کد درس ۱۲۱۱۶۳۷) 
 بهداشت و تغذیه مادر و کودک (کد درس ۱۲۱۱۶۹۷) تکنولوژی آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۶۱۶) 
 رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی (کد ۱۲۱۱۶۶۳) روانشناسی بازی (کد درس ۱۲۱۱۶۹۱) 
 روانشناسی سلامت  (کد درس ۱۲۱۱۶۵۶) روش تدریس علوم اجتماعی (کد درس ۱۲۱۱۶۸۹)
 روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه (کد ۱۲۱۱۶۹۴) طراحی آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۶۳۳) 
 طراحی پیام و مواد آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۶۸۸) مبانی مدیریت اسلامی (کد درس ۱۲۱۱۶۶۲) 
 مددکاری اجتماعی (کد درس ۱۲۱۱۶۷۹) مبانی امو مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش (کد ۱۲۱۱۶۴۸) 
 مسائل آموزش و پرورش در ایران (کد درس ۱۲۱۱۶۳۵) روانشناسی اجتماعی (کد درس ۱۲۱۱۶۲۹) 
 روانشناسی یادگیری (کد درس ۱۲۱۱۶۲۹) روش های تغییر و اصلاح رفتار (کد درس ۱۲۱۱۶۴۶) 
 روانشناسی شخصیت (کد درس ۱۲۱۱۶۲۰) آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی (کد ۱۲۱۱۶۵۷) 
آموزش هنر (کد درس ۱۲۱۱۶۹۳) روش تدریس ریاضیات (کد درس ۱۲۱۱۶۹۵)
نظارت و راهنمای آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۶۴۴) مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی (کد درس ۱۲۱۱۶۲۶) 
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی (کد ۱۲۱۱۶۴۵) ارزشیای آموزشی (کد درس  ۱۲۱۱۶۳۸) 
فارسی (کد درس ۱۲۱۳۲۱۰) رایگان  آشنایی با دفاع مقدس (کد درس ۱۲۱۲۳۰۰) رایگان 
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) علوم انسانی کد درس ۱۲۲۰۴۳۳ رایگان انقلاب اسلامی ایران ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۲۰۴۳۴ رایگان
 زبان خارجی عمومی انسانی (کد درس ۱۲۱۲۲۵۶) رایگان اندیشه سیاسی امام خمینی (کد درس ۱۲۲۰۴۷۹) رایگان
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (کد درس ۱۲۲۰۶۵۷) رایگان فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی ) کد درس ۱۲۱۱۴۱۱ رایگان
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  علوم انسانی(کد درس ۱۲۲۹۱۲۸) رایگان اندیشه اسلامی ۱ ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۳۳۰۳۰ رایگان
اندیشه اسلامی ۲ ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۳۳۰۳۱ رایگان  تربیت بدنی (کد درس ۱۲۱۵۴۲۷) رایگان
دانش خانواده و جمعیت (کد درس ۱۲۳۳۰۴۳) رایگان

 

 

برو بالا